Daily Archives: 3 abril, 2020

Conto!

Hoxe o avó Rancañán contanos un bonito conto! https://surcandounmardecontos.blogspot.com/2020/04/hoxe-toca-conto.html

Saúdos

Resumo e novidades

Nestes tempos excepcionais, temos que intentar entre todos saír adiante!

Instruccións da Consellería de Educación:

  • Durante o terceiro trimestre os centros docentes continuarán coa atención educativa ao alumnado, desenvolvendo actividades que lles permitan aos alumnos e alumnas manterse incorporados á aprendizaxe continua e suscitar o seu interese por aprender, de modo non presencial ou, de ser o caso, presencial, en función das recomendacións que diten as autoridades sanitarias. Ditas actividades estarán adaptadas á idade e características do alumnado, así como á situación excepcional que están a vivir.
  • O curso remata en xuño, como marca o calendario oficial. En xullo poderían articularse actividades voluntarias lúdicas de reforzo. Pero aínda se descoñece a organización.
  • As tarefas dedicaranse a afondar, reforzar e compensar os contidos adquiridos durante a etapapresencial do curso. Poderase avanzar, pero sempre que teñamos atendido a todo o alumnado.
  • Os centros educativos organizarán os seus recursos de apoio para favorecer na medida do posible a axeitada atención ao alumnado con necesidades educativas especiais,favorecendo o seu acceso ao currículo por medio da adaptación dos instrumentos, tempos e apoios que aseguren una adecuada atención e avaliación deste alumnado. Porase, asemade, especial coidado na atención ao alumnado con necesidade específica de apoioeducativo
  • Avaliación e cualificación do alumnado: a avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ouampliaciónde aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. A repetición será excepcional.
  • Deben de establecerse mecanismos para xeneralizar a docencia telemática e o contacto coas familias debe ser semanal.

Iremos informando das novidades e as formas de comunicación entre centro/alumnado/familias, aínda que xa saben que de maneira xeral será a través de AbalarMóbil.

Toda a información ao respecto en: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30936.

Esperamos que todas e todos se atopen a salvo desta pandemia.

Paciencia, ánimo e empatía para superar esta situación.

Colours and Food Story

Watch the video and play the «Food Game».

Have fun!!!

Food Game

Game made by Belén Junquera. Thank you Belén!!!

Click and play!

https://www.chiscos.net/xestor/chs/belenjunquera/food/food.html

Storytelling: Mr. Crocodile

Watch the video and play the «Game:Wild Animals».

Game: Wild Animals

Game made by a Belén Junquera. Thank you Belén!

Click and play!

https://www.chiscos.net/xestor/chs/belenjunquera/wildanimals/wildanimals.html

Audible Stories

Click on the link.

Select the appropriate level!!!

Enjoy reading!

https://stories.audible.com/discovery

The Nostalgia Machine

Click on the link.

Select the year.

Press «Hit me!».

Enjoy music in English!!!

http://thenostalgiamachine.com