Daily Archives: 18 marzo, 2020

worksheets 3rd level

worksheets 3º

worksheets 3rd level

What´s the time?

Games and activities about time.

Xogos e actividades sobre as horas. (Fichas recollidas ISL collective.com and education.com)

present continuous / present simple 4th level

Presente simple and present continuous. Reading comprehension and grammar activities.

Presente simple e continuo. Comprensión lectora e exercicios gramaticais.

(Fichas ISL collective.com)

Oxford Learning Zone

https://elt.oup.com/student/oupeprimary/?cc=global&selLanguage=en

Páxina interactiva de Oxford con distintos xogos, historias, cancións…, para practicar a parte oral.

worksheets 4th level

Actividades de reforzo e ampliación para traballar o estudiado.