Category Archives: Destacado-inicio

HORARIO SECRETARIA

NOVO HORARIO DE VERÁN

A partir do 15 de xullo ata o 31 de xullo o horario de atención o público será de 10 a 13 horas os MARTES e XOVES.

Libros de Texto 2020-21

Proceso de admisión curso 2020/2021

REMATOU O PROCESO

Para solicitudes de admisións fora dos prazos establecidos, poñerse en contacto co Centro (martes e xoves de 10 a 13horas)

Correo electrónico: ceip.santabaia@edu.xunta.gal

Teléfono: 881866595

 • Formalización de matrícula (novo alumnado): do 1 ao 10 de xullo.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Fotocopia do boletín de vacinas e tarxeta sanitaria.

– 2 fotografías tamaño carné.

 • Novos prazos do procedemento.
  a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
  administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de
  admisión reduciranse á metade.
  b) Novos prazos do proceso:
  ● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 25 de maio de 2020.
  ● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: 25 de maio de 2020.
  ● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
  ● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 13 de xuño de 2020.
 • ● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

Poden descargar a documentación ou realizar todas as xestións online en https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar

– Listaxes provisionais: o 10 de xullo de 2020 (As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional)

– Listaxes definitivas: o 15 de xullo de 2020.

 • Entrega de vales: o martes 21 e o xoves 23 de xullo de 10 a 13horas. En setembro do 1 ao 15 de 8:45h a 13:45h.
 • Entrega de libros de texto: do 1 ao 15 de setembro.

http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

Beneficiarios:

 • Fondo solidario de libros de texto: : alumnado matriculado en 3º e 4º de EP (5º e º6 Proxecto e-Dixgal).
 • Axudas para adquirir libros de texto destinados ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP.
 • Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP.

Obriga das persoas beneficiarias:

Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2019/20.

Prazo de presentación das solicitudes:

Do 20 de maio ao 19 de xuño incluído.

Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado.

A solicitude será única para todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación Fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno/a.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

O alumando que pasa para ESO, debe entregar a solicitude no IES no que obtivo praza.

Documentación a presentar:

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

 • Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

Os documentos presentados deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica en 31 de decembro de 2018, agás no caso de violencia de xénero, en que se aplicará o disposto na lexislación específica.

Publicacións de listaxes do fondo solidario de libros de texto de 3º e 4º e axudas para alumnado de primaria:

– Listaxes provisionais: o 10 de xullo de 2020 (As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional)

– Listaxes definitivas: o 15 de xullo de 2020.

 • Entrega de vales: o martes 21 e o xoves 23 de xullo de 10 a 13horas. En setembro do 1 ao 15 de 8:45h a 13:45h.
 • Entrega de libros de texto: do 1 ao 15 de setembro.

RESULTADOS: Enquisa sobre as tarefas propostas

MOITAS GRACIAS POLA COLABORACIÓN.

Aquí poden ver os resultados das súas respostas:

Resumo e novidades

Nestes tempos excepcionais, temos que intentar entre todos saír adiante!

Instruccións da Consellería de Educación:

 • Durante o terceiro trimestre os centros docentes continuarán coa atención educativa ao alumnado, desenvolvendo actividades que lles permitan aos alumnos e alumnas manterse incorporados á aprendizaxe continua e suscitar o seu interese por aprender, de modo non presencial ou, de ser o caso, presencial, en función das recomendacións que diten as autoridades sanitarias. Ditas actividades estarán adaptadas á idade e características do alumnado, así como á situación excepcional que están a vivir.
 • O curso remata en xuño, como marca o calendario oficial. En xullo poderían articularse actividades voluntarias lúdicas de reforzo. Pero aínda se descoñece a organización.
 • As tarefas dedicaranse a afondar, reforzar e compensar os contidos adquiridos durante a etapapresencial do curso. Poderase avanzar, pero sempre que teñamos atendido a todo o alumnado.
 • Os centros educativos organizarán os seus recursos de apoio para favorecer na medida do posible a axeitada atención ao alumnado con necesidades educativas especiais,favorecendo o seu acceso ao currículo por medio da adaptación dos instrumentos, tempos e apoios que aseguren una adecuada atención e avaliación deste alumnado. Porase, asemade, especial coidado na atención ao alumnado con necesidade específica de apoioeducativo
 • Avaliación e cualificación do alumnado: a avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ouampliaciónde aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. A repetición será excepcional.
 • Deben de establecerse mecanismos para xeneralizar a docencia telemática e o contacto coas familias debe ser semanal.

Iremos informando das novidades e as formas de comunicación entre centro/alumnado/familias, aínda que xa saben que de maneira xeral será a través de AbalarMóbil.

Toda a información ao respecto en: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30936.

Esperamos que todas e todos se atopen a salvo desta pandemia.

Paciencia, ánimo e empatía para superar esta situación.

RECOMENDACIÓNS para estas xornadas sen clase

En primeiro lugar, debemos intentar manter unha rutina diaria coas crianzas. Axuda moito elaborar un horario no que se manteñan as rutinas de alimentación e aseo, horas de estudo/traballo e horas de lecer/tempo libre. Deben ser compensadas e achegarse o máis posible as habituais.

Revisen no seguinte enlace un material que nos axuda para que as nosas/os fillas/os se sintan o mellor posible:

https://copgalicia.gal/novas/grupo-de-intervencion-psicoloxica-en-catastrofes-e-emerxencias/o-copg-publica-retrincos-de

Consultar a web do cole, abrindo o apartado dos niveis no que temos ás/aos fillas/os matriculadas/os.

Abrir a app de AbalarMovil, por se as push non estiveran funcionando e tedes mensaxes das mestras/es.

E os de 5º e 6º nivel, pendentes da plataforma eDixgal.

Revisar a lapela de recursos, para revisar actividades de interese.

Aquí deixamos algunhas propostas:

https://osbesbellos.blogspot.com/

A través de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica os hacemos llegar el enlace al contenido ‘Aprende ciencia en casa con el CSIC’, publicado en la web institucional:

https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/aprende-ciencia-en-casa-con-el-csic

En él, hemos incluido un amplio abanico de recursos online del CSIC (audiovisuales, talleres, blogs, exposiciones, etc.) para que el público de todas las edades pueda acercarse y disfrutar la ciencia desde casa. Confiamos en que, en este periodo de confinamiento, resultarán útiles y atractivos para un gran número de personas: docentes que ahora tienen que preparar clases a distancia, padres y madres que quieren que sus hijos sigan aprendiendo mientras se entretienen y, por supuesto, aquellos y aquellas que ahora disponen de más tiempo y quieren aprovecharlo saciando su curiosidad científica.

www.issuu.com/oscarmariabarreno . Allí encontrarán trabajos para todas las edades, desde Un cuento sin escritor (para los más pequeños), hasta Pablito de No (para los más mayores), pasando por otras historias que sus alumnos de primaria pueden aprovechar en este periodo de confinamiento que nos ha tocado vivir.
Y sin otro particular, esperando que la información les sea útil, me despido.
Atentamente.
Óscar María Barreno.

No vídeo atoparás os materiais e instruccións para construír un atrapapelotas

Aquelando, na TVG2, de 11:00 a 13:00h… moi recomendable.

Botádelle un ollo á esto!

-¿Cómo explico una epidemia a los más pequeños?- https://www.unicef.es/educa/blog/explicar-epidemia-educacion-infantil
-El nuevo coronavirus y el derecho a la educación- https://www.unicef.es/blog/nuevo-coronavirus-derecho-educacion
-#EducaCOVID19: ¿Por qué es importante educar sobre el coronavirus?: https://www.unicef.es/educa/blog/covid19-por-que-es-importante-educar-sobre-el-nuevo-coronavirus
-Para plantar cara al nuevo coronavitus en casa: Uso saludable de las tics: https://www.unicef.es/educa/blog/uso-saludable-tics
-Educación contra el coronavirus: 10 tareas de la rutina diaria: https://www.unicef.es/educa/blog/10-tareas-rutina-diaria-familia

En la siguiente web aparecerá un globo terráqueo donde hay millares de puntos verdes. Son emisoras de radio de todo el mundo. Si pulsáis sobre un punto verde podéis oír lo que está transmitiendo la emisora. Es una pasada. Música de todo el mundo.Y noticias. Excelente para practicar cualquier lengua y se oye muuuy bien.
http://radio.garden
Muy chulo 👏🏻

Repasamos o galego… http://www.crtvg.es/informativos/etiqueta/digochoeu

Debido á situación de alerta decretada en España pola evolución do coronavirus e a indicación ao cidadán de quedarse na casa, dende a web novocinemagalego.info propoñen o seguinte ciclo de filmes para que as persoas podan ter máis opcións para entreterse.

Clica aquí para ver A PALABRA XUSTA
https://vimeo.com/397691233

Biblioteca digital mundial: https://www.wdl.org/es/

10 museos para visitar estando en casa: tour virtual y colecciones online.
1. Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org/
2. Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
3. Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
4. Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
5. Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
6. Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum – New York https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage – San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
10. National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html

Apps españolas que están ofreciendo gratis sus contenidos Premium para ayudar a que los niños sigan aprendiendo desde casa.
*Academons Primaria*:  la App de Homeschooling está ofreciendo 30 días de acceso gratis a todo su catálogo de juegos de Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias y Science  http://bit.ly/Academons_Gratis
*Ta-tum*: del grupo editorial Edelvives, ofrece acceso gratuito hasta el mes de julio a esta plataforma para el fomento de la lectura  http://bit.ly/Edelvives_Tatum
*Smartick*: esta App malagueña está ofreciendo acceso 15 días gratis a su App para repasar las matemáticas.  http://bit.ly/Smartick_15
*Genially*: la plataforma para hacer presentaciones interactivas ofrece por un tiempo limitado sus plantillas y recursos Premium gratis   http://bit.ly/Genially
 *AMCO*: Acceso los juegos de Mates y Lengua de su App Eduzland gratis por un tiempo limitado   https://amconews.es/eduzland/   *Smile and Learn*: esta App para los más pequeños de la casa está ofreciendo acceso gratuito durante un mes a su catálogo de juegos interactivos.   http://bit.ly/smile_learn
*M.A.R.S.*: esta App del grupo SM ofrece códigos descuento para acceder a los contenidos de 3º a 6º de Primaria.  http://bit.ly/MARS_App
*Cerebriti Edu*: ofrece sus más de 50.000 juegos de Primaria y Secundaria gratis hasta final de curso  http://bit.ly/Cerebriti_Edu

El papel de los padres en la motivación académica

NUTRIRME…

Parte fundamental do desenvolvemento integral como persoas.

Ter en conta as recomendacións da nutricionista que participou no Espazo FamiliaS Boiro do pasado mes, Belén Ventín…

E ter moi en conta as noticias que nos alertan sobre o perigo de deixarnos levar sen reflexión…

CULTURES MEET IN EUROPE

Entre as actividades a realizar dentro do Proxecto Erasmus, está a participación en proxectos eTwinning en colaboración con centros educativos de Europa.

Durante o curso pasado, participamos no proxecto «Cultures meet in Europe» xunto a centros de Portugal, Albania, Reino Unido, Polonia, Austria, Italia… Durante o mesmo, realizamos actividades nas que compartimos e aprendemos acerca da xeografia, cultura e tradicións dos diferentes países participantes.

Aquí podedes ver unha mostra da nosa participación: